RSS

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๓ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง และเอกปฐมวัย ๑ ตำแหน่ง >>>เอกสารรับสมัครครูอัตราจ้าง <<<

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 9, 2018 in Uncategorized

 

แบบประเมินบุคลิกภาพและพฤติกรรมการสอนของครูโดยนักเรียน

แบบประเมินบุคลิกภาพและพฤติกรรมการสอนของครูโดยนักเรียน 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 24, 2012 in Uncategorized

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและจากสาขาต่างๆมาร่วมกันประมวลและกลั่นกรอง พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ สรุปออกมาเป็นนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
จากนิยามความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำไปสู่การปฎิบัติ นำมาซึ่งความหมายในแต่ละภาคส่วน อาทิ
ความหมาย : เศรษฐกิจพอเพียง
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
 หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิต
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 6, 2012 in Uncategorized

 

แบบประเมินพฤติกรรม SDQ

ทำแบบประเมินคลิกที่ ลิ้งค์ด้านล่าง

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับเด็กประเมินตนเอง

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับผู้ปกครอง 

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับครู

 

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 26, 2012 in Uncategorized

 

ง30266 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (10 หน่วยการเรียนรู้)

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและการเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่1

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

ใบงานที่ 1

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Html และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่2

ใบความรู้ 2.1

ใบงานที่ 2.1

ใบความรู้ที่ 2.2

ใบงานที่ 2.2

3. ภาษา PHP

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (ภาษาPHPเบื้องต้น)

ใบความรู้ที่3 ภาษา PHP เบื้องต้น

ใบงานที่ 3

4. ค่าคงที่ นิพจน์ และตัวดำเนินการ

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ค่าคงที่ นิพจน์ และตัวดำเนินการ)

ใบความรู้ที่ 4 ค่าคงที่ นิพจน์ และตัวดำเนินการ

ใบงานที่ 4

5. คำสั่งประเภทเงื่อนไข และคำสั่งวนรอบ

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (คำสั่งประเภทเงื่อนไข และ คำสั่งวนรอบ )

ใบความรู้ที่ 5.1

ใบงานที่ 5.1

ใบความรู้ที่ 5.2

ใบงานที่ 5.2

6. ฟังก์ชั่น

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ( ฟังก์ชัน )

ใบความรู้ที่ 6

ใบงานที่ 6

7. อาร์เรย์

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ( อาร์เรย์ )

ใบความรู้ที่ 7

ใบงานที่ 7.1

ใบงานที่ 7.2

8. ตัวแปรสตริง และตัวเลข

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ( สตริง ตัวเลข )

ใบความรู้ที่ 8

ใบงานที่ 8.1

ใบงานที่ 8.2

9. ตัวแปรวันเวลา

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ( วัน เวลา )

ใบความรู้ที่ 9

ใบงานที่ 9

สื่อ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คลิกที่นี่ (เป็นไฟล์ .rar ครับเข้าโฟล์เดอร์แล้วแลือกที่ไฟล์ TEST_web.html )

10. PHP และ ฐานข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ( PHP กับฐานข้อมูล )

ใบความรู้ที่ 10.1

ใบความรู้ที่ 10.2

ใบความรู้ที่ 10.3

ใบงานที่ 10.1

ใบงานที่ 10.2

ใบงานที่ 10.3

แบบทดสอบหลังเรียน Post test (จำนวน 40 ข้อ)  วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ..

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 14, 2012 in Uncategorized

 

คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 13, 2012 in Uncategorized

 

แบบทดสอบเก็บคะแนน ม.5 กราฟิก เพิ่มเติม

ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน คลิกที่นี่ครับ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 21, 2011 in Uncategorized